Tin Nóng: Cãi nhau với chồng bức xúc quá người phụ nữ tự tay cho con trai mình uống thuốc chuột c.hết thảm thiết

Tin Nóng: Cãi nhau với chồng bức xúc quá người phụ nữ tự tay cho con trai mình uống thuốc chuột c.hết thảm thiết

S̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼h̼ổ̼ ̼d̼.̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼.̼h̼ị̼t̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼.̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ờ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼(̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼(̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼.̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼ỗ̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼.̼ó̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼.̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼d̼ụ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼.̼ ̼Đ̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼

̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼ ̼

L̼o̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼.̼ó̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼.̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼.̼

 

N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼.̼á̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼o̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼.

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼

L̼o̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼.̼ó̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼.̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼.̼g̼u̼y̼ ̼h̼.̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼-̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼D̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼.̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼â̼n̼ ̼h̼.̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼.̼ạ̼i̼ ̼d̼.̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

L̼o̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼.̼ó̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼.̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼.̼

D̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼.̼i̼ế̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼.̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼:̼

̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼”̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼M̼.̼G̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

D̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

“̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼”̼….

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *