‘̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼’̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼

‘̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼’̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼

‘̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼’̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼.̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼.̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼

̼“̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼.̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼.̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼”̼

̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼“̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼.̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼.̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼e̼ ̼đ̼.̼ậ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼”̼…

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼.̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼.̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *