Trời mưa đường trơn, 2 xe máy mất lái đ.âm nhau trực diện, 4 người C.HẾT thảm tại chỗ .

Trời mưa đường trơn, 2 xe máy mất lái đ.âm nhau trực diện, 4 người C.HẾT thảm tại chỗ .

N̼-̼é̼m̼ ̼c̼-̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼-̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼-̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼’̼c̼-̼h̼-̼i̼ề̼u̼’̼

̼Đ̼-̼ò̼i̼ ̼â̼-̼n̼ ̼á̼-̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼-̼u̼-̼ă̼n̼g̼ ̼c̼-̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼-̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼-̼à̼o̼ ̼t̼-̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼-̼é̼ ̼t̼-̼ử̼ ̼v̼-̼o̼n̼g̼ ̼t̼-̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼-̼ỗ̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼c̼.̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼.̼â̼y̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼.̼ ̼D̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼

̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼c̼h̼.̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼ ̼t̼h̼.̼é̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼.̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼.̼ẻ̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼.̼ã̼i̼ ̼n̼h̼.̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼.̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼”̼ứ̼.̼n̼g̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼”̼,̼ ̼g̼.̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼ ̼g̼-̼ậ̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼m̼-̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼-̼ầ̼u̼ ̼v̼-̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼-̼ấ̼t̼ ̼l̼-̼ị̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼-̼o̼n̼ ̼n̼-̼é̼m̼ ̼m̼-̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼-̼ẻ̼ ̼c̼h̼-̼ế̼t̼ ̼t̼-̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼-̼ỗ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼-̼ấ̼p̼ ̼c̼-̼ứ̼u̼.̼
̼”̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼-̼ẫ̼n̼ ̼t̼-̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼-̼ó̼c̼ ̼n̼g̼-̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼-̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼-̼i̼ ̼t̼h̼-̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼-̼á̼n̼g̼.̼

Trời mưa đường trơn, 2 xe máy mất lái đ.âm nhau trực diện, 4 người C.HẾT thảm tại chỗ .

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *