NÓNG: 8ʜ sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ (23/11), NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʀᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏ.ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃. Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ sʜᴏᴡʙɪᴢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛᴏ̣̂ᴛ đᴏ̣̂, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ ʀᴀ sᴀᴏ?

NÓNG: 8ʜ sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ (23/11), NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʀᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏ.ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃. Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ sʜᴏᴡʙɪᴢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛᴏ̣̂ᴛ đᴏ̣̂, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ ʀᴀ sᴀᴏ?

U̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼đ̼a̼̣̼i̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼b̼ấ̼̼̼t̼ ̼t̼h̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼ở̼̼̼ ̼t̼u̼y̼ế̼̼̼n̼ ̼g̼i̼á̼̼p̼,̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼t̼h̼â̼̼n̼ ̼đ̼ư̼̼a̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼B̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼Đ̼a̼̣̼i̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ă̼̼m̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼.̼
T̼a̼̣̼i̼ ̼đ̼â̼̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼s̼i̼ê̼̼u̼ ̼â̼̼m̼ ̼t̼u̼y̼ế̼̼̼n̼ ̼g̼i̼á̼̼p̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼c̼h̼ẩ̼̼̼n̼ ̼đ̼o̼á̼̼n̼ ̼u̼ ̼á̼̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼t̼u̼y̼ế̼̼̼n̼ ̼g̼i̼á̼̼p̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼̼̼t̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼m̼à̼̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼̼̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼̼̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼̼̼n̼ ̼đ̼o̼á̼̼n̼ ̼h̼a̼̣̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼̼̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼̼̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼v̼à̼̼ ̼p̼h̼ù̼̼ ̼n̼ề̼̼̼ ̼p̼h̼ầ̼̼̼n̼ ̼m̼ề̼̼̼m̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼v̼i̼̣̼ ̼t̼r̼í̼̼ ̼t̼u̼y̼ế̼̼̼n̼ ̼g̼i̼á̼̼p̼.̼
T̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼b̼á̼̼c̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼m̼ô̼̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼ế̼̼̼t̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼̼̼y̼,̼ ̼h̼a̼̣̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼̼̼ ̼n̼h̼ó̼̼m̼ ̼I̼I̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼̼n̼ ̼3̼ ̼h̼a̼̣̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼̼̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼5̼ ̼h̼a̼̣̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼̣̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼̼̼ ̼n̼h̼ó̼̼m̼ ̼V̼I̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼̼n̼ ̼2̼ ̼h̼a̼̣̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼2̼ ̼h̼a̼̣̼c̼h̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼b̼á̼̼c̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼B̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼y̼ê̼̼u̼ ̼c̼ầ̼̼̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼̼i̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼̼ ̼g̼i̼á̼̼p̼ ̼t̼h̼u̼ỳ̼̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼̼n̼ ̼h̼a̼̣̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼̼̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼̼̼ ̼c̼ắ̼̼̼t̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼̼ ̼t̼u̼y̼ế̼̼̼n̼ ̼g̼i̼á̼̼p̼.̼
N̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼̼i̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼̼̼u̼ ̼t̼h̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼c̼ắ̼̼̼t̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼̼ ̼t̼u̼y̼ế̼̼̼n̼ ̼g̼i̼á̼̼p̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼ ̼n̼a̼̣̼o̼ ̼h̼a̼̣̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼̼̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼̼̼n̼ ̼2̼-̼3̼-̼4̼-̼5̼-̼6̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼̼̼u̼ ̼t̼h̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼s̼ứ̼̼̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ổ̼̼̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼.̼

H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼̼̼u̼ ̼t̼h̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼x̼a̼̣̼ ̼t̼r̼i̼̣̼ ̼l̼ầ̼̼̼n̼ ̼1̼ ̼v̼à̼̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼n̼ằ̼̼̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼i̼̣̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼ ̼n̼g̼ơ̼̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼̼̼n̼.̼

Đ̼ế̼̼̼n̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼3̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼̼̼c̼ ̼l̼ầ̼̼̼n̼ ̼2̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼i̼̣̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼̼̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼̼̼u̼ ̼t̼h̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼i̼̣̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼.̼
U̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼”̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼”̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼
Hoài Linh: Tôi bị ung thư tuyến giáp và ồn ào từ thiện là lỗi lầm của tôi | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼

n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼”̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼”̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼

C̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼”̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼”̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼”̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼U̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼”̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼”̼?̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼3̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼:̼ ̼đ̼ộ̼ ̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼

T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼t̼o̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
Hoài Linh: Đại gia kín tiếng và đáng kính bậc nhất showbiz - VietNamNet
Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼0̼%̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼%̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼3̼%̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼i̼ố̼t̼ ̼1̼3̼1̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Un̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼n̼h̼ú̼,̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼n̼a̼n̼g̼,̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼.̼
Căn bệnh "bào mòn" sức khoẻ nghệ sĩ Hoài Linh: Giới trẻ và dân văn phòng ngày càng mắc nhiều
M̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼U̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

T̼ù̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼4̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼4̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼.̼ .̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼i̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼ạ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *